Gesche Lange
Gesche Lange

BIGSSS, Universität Bremen

Email:

Unicom 1, Haus 9, Room: 7.3020

Regular Ph.D. Fellow, Field A, Cohort 2009

Dissertation topic
Die Rolle des Europäischen Parlaments in der Sozialpolitik der EU

Academic Supervisors
Ulrike Liebert
Herbert Obinger